Ledenvergadering en heerlijk buffet geslaagde afsluiting seizoen 2018

De algemene ledenvergadering werd zaterdag 17 november gehouden. Ook dit keer weer in het mooi centraal gelegen restaurant Fusion Plaza, onder ‘de rook’ van de voormalige watertoren bij de Lichtmis. De opkomst was erg goed te noemen. Maar liefst  40 leden hadden de moeite genomen om de vergadering bij te wonen. Onder de vakkundige leiding van interim voorzitter Harry Link (Paul Spit genoot van een vakantie op de Nederlandse Antillen),  werd de vergadering stipt om 16:00 uur geopend. Na het bespreken en accorderen van de notulen van de ALV van 2017, volgden de jaarverslagen van de voorzitter, secretaris en penningmeester. De leden luisterden aandachtig naar wat de bestuursleden te zeggen hadden over het afgelopen seizoen en werden visueel bediend met een verhelderende presentatie via de beamer.

Het verslag van voorzitter Paul Spit, gelezen door Harry Link, werd met een warm applaus voor de voorzitter afgesloten. Robert Grootelaar deed verslag van de evenementen van het afgelopen seizoen. Hij deed o.a. uit de doeken welke zaken er in het afgelopen jaar waren opgevallen. Na het presenteren van het financiële verslag door  penningmeester Harry Link  werd de leden gevraagd de bevindingen van de kascommissie goed te keuren. Dat gebeurde unaniem en dat betekende tevens dat ze het bestuur de onvoorwaardelijke steun gaven om op de ingeslagen weg door te gaan. Marjan Jakobs en Jan Buining hebben zich bereid verklaard om het komende jaar als kascommissie op te treden.

Al met al kan gesteld worden dat de drie kernwoorden van de visie van onze club – geborgenheid, betrokkenheid en gezelligheid –  bij alle evenementen sterk aanwezig zijn en de voornaamste reden zijn voor de leden om lid te zijn en te blijven van onze club. Iets wat bij zich ieder evenement weer uit, door de altijd grote opkomst. Veel leden kijken dan ook al reikhalzend uit naar het nieuwe seizoen.

Na de verslagen van voorzitter, secretaris en penningmeester volgde het agendapunt met betrekking tot de verandering van de bestuursindeling. Aangezien Paul Spit heeft aangegeven zijn taak als voorzitter te willen neerleggen, heeft Harry met ingang van deze ALV het stokje overgenomen. Auke Wiersma heeft zijn bestuurstaken neergelegd en werd door Harry met een leuk cadeau bedankt voor zijn bewezen diensten. Paul neemt voor één jaar de taken van Auke in het bestuur over. Robert blijft als secretaris de coördinatie van de evenementen op zich nemen en Hans van der Veen blijft als bestuurslid algemene zaken zijn taken vervullen binnen het bestuur. Resteert nog de taak van penningmeester, waarvoor in de afgelopen maanden een sollicitatieprocedure was uitgezet onder de leden. Het bestuur was verheugd om Inge Hulsmeijer als nieuw bestuurslid en tevens penningmeester te kunnen voordragen. De leden waren het unaniem eens met de voordracht , zodat ook Inge nog tijdens de ALV plaats kon nemen achter de bestuurstafel. Aansluitend werd door het bestuur ook gehoor gegeven aan de wens van de leden, zoals geuit tijdens de ALV van 2017, om inzage te geven in de volgorde van herverkiezing van de bestuursleden.

Het volgende agendapunt was de presentatie van de evenementenkalender door Robert. Hierbij werd duidelijk dat er het komende seizoen geen 13, maar 12 evenementen gepland staan. Hierdoor is tijdens de vakantieperiode in de zomermaanden   de interval tussen de evenementen wat langer. Het bestuur heeft voor 2019 twee nieuwe evenementen op het programma gezet, namelijk de ‘Ladies Ride/Man’s Pride’ op zaterdag 15 juni  en de ‘Triple-Split Rit’  op zaterdag 10 augustus. Onder het tabblad Agenda  op de site is de volledige evenementenkalender vinden.

Na de rondvraag vond de uitreiking van de verenigingsspelden plaats. Die eer is weggelegd voor de leden die zich het afgelopen seizoen verdienstelijk hebben gemaakt door het organiseren van bijvoorbeeld een clubevenement. In totaal mocht Harry 13 leden verrassen met een speldje.

Exact één uur na de start van de vergadering,  en dus ook mooi op schema,  bedankte Harry de leden voor hun aanwezigheid en nodigde hen uit om deel te nemen aan het geweldige buffet. Een gezellige en smaakvolle afsluiting van het seizoen.  Rond 19:15 uur werd uitvoerig afscheid van elkaar genomen en vertrok iedereen voldaan, en met enige weemoed, richting huis.

Ledenvergadering met afsluitend buffet

Op zaterdag 18 november kwamen 33 leden bijeen in een zaal in Lichtmis voor de algemene ledenvergadering van de club. Net na 15.30 opende de voorzitter de vergadering door iedereen welkom te heten. Speciaal woord van welkom voor degenen die voor het eerst waren. De notulen van 2016 werden voorgelezen waarna de voorzitter verslag deed van het afgelopen jaar. De ombouw naar Cabrio Club Vechtdal is goed verlopen, inschrijving bij KvK, het aanpassen van de site, de kwaliteit van de foto’s en verslagen, de filmpjes van de ritten, de club in de media, alles kwam langs.

De evenementen secretaris heeft een verslag van de enquête laten zien. We zijn blij met al die vrijwilligers die een evenement voor de club willen organiseren, en die dat het afgelopen jaar ook weer hebben gedaan.

De penningmeester heeft verslag gedaan van het financiële gedeelte en daarbij een begroting op papier gebruikt zodat iedereen ook inzicht had in de cijfers. Helaas kon de kascontrole commissie, door ziekte nog geen verslag aanleveren, maar dat kan de komende maand nog.

De begroting is gepresenteerd voor 2018. Daarbij is ook een fors bedrag opgenomen voor de Lustrum viering. We willen alle leden de kans geven mee te doen. We stellen dus geen limiet aan het aantal deelnemers.

De evenementen kalender van 2018 bevat weer 14 evenementen waarvan de vroege vogel rit een nieuwkomer is. Zie voor de totale agenda de pagina “agenda”

Aan 8 personen kon vandaag de verenigingsspeld uitgereikt worden. De andere organisatoren van ritten krijgen hem op een ander moment omdat ze niet aanwezig konden zijn.

In de rondvraag kwamen vragen over de datum van de meerdaagse, vrouwen in het bestuur, volgorde van aftreden, en nog wat andere zaken langs. Deze gaat het bestuur in de eerstvolgende vergadering bespreken.

Om 16.30 werd de vergadering besloten en kon het buffet beginnen. We hebben heerlijk zitten smullen van al die heerlijke visgerechtjes, de Chinese gerechten, het toetjesbuffet en de gezellige contacten die er weer waren. Er zijn dames aan de dames app groep toegevoegd, plannen voor volgend jaar besproken, links op facebook, filmpjes op sites bij sponsors, restauratie projecten, nieuwe aanschaf, kortom het ging ook over cabrio’s, kleinkinderen, oppassen en het genieten van onze hobby.