De activiteiten binnen onze club zijn zaterdag 18 november afgesloten met de algemene ledenvergadering. Ook dit keer was de gastvrije locatie Vossenberg in Epe onze plek van samenkomst. Naast de bestuursleden waren er deze avond nog 29 leden aanwezig.

Voorzitter Harry Link opende de vergadering. Bij het onderdeel  ‘Ingekomen stukken’ kwamen meteen enkele vragen van leden naar voren. Onder andere of het mogelijk is om eens een dag of dagdeel te wijden aan de verschillende manieren waarop een rit kan worden uitgezet. Het bestuur belooft hierop terug te komen.

Na het goedkeuren van de notulen van de ALV van vorig jaar volgen de jaarverslagen van de voorzitter, rittencoördinator en penningmeester. Belangrijkste onderdelen waren de terugblik op de succesvolle lustrumdag, het constante ledenaantal van 65 en bij de vooruitblik was er aandacht voor het feit dat de organisatie van alle evenementen in 2024 al rond is. Dat wil zeggen dat zich daarvoor al organisatoren hebben aangemeld. Het bestuur doet in het kader van de financiën het voorstel de ritbijdrage voor 2024 iets te verhogen. Voor een belangrijk deel heeft dat te maken met de gestegen kosten bij de horeca. De leden gaan akkoord.

Na alle verslagen en het goedkeuren van de financiële stukken is er aandacht voor de bestuurssamenstelling. Kevin neemt afscheid omdat hij inmiddels geen cabrio meer heeft en de club dus gaat verlaten. Anja is na vier jaar aftredend en heeft zich niet herkiesbaar gesteld. Beiden worden door de voorzitter bedankt voor hun inzet en krijgen een blijk van waardering overhandigd, aangevuld met applaus van de aanwezige leden. Dat applaus valt ook de nieuw verkozen bestuursleden ten deel. Paul  en Bert stappen binnen in het bestuur en Piet loopt in 2024 een jaartje mee om te kijken of hij eind volgend jaar aansluit bij het bestuur.

Na afloop van de vergadering volgt een geanimeerd samenzijn. Het is een gezellige bijeenkomst, waarin veel wordt bijgepraat, uitgewisseld en vooruit gekeken. Duidelijk is wel dat iedereen weer zin heeft in een nieuw jaar vol activiteiten. Van het koud en warm buffet wordt volop genoten. Ook dit keer hebben de mensen van de Vossenberg weer voor een smaakvol geheel gezorgd, waar met volle teugen en happen van wordt genoten.

Foto’s: Berry